Curatieve onderdelen van KiVa

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zet KiVa vooral in op preventie; op het voorkomen van problemen. Echter, wanneer er zich toch problemen voordoen dan biedt KiVa ook curatieve onderdelen waarmee de problemen kunnen worden opgelost. Zo kent KiVa onder meer het curatieve groepsgesprek, de steungroepaanpak en de herstelaanpak.

Het curatieve groepsgesprek
In elke groep kunnen problemen ontstaan. Denk aan ruzies, conflicten of pestproblemen. Ook kan zich bij een groepslid een verdrietige of moeilijke situatie voordoen, zoals het overlijden van een familielid. Dit zijn zaken die acute aandacht vragen. Hoewel niet iedere situatie zich daarvoor leent, heeft KiVa als uitgangspunt dergelijke situaties en gebeurtenissen in de groep te bespreken.

KiVa biedt daarvoor een werkvorm als leidraad voor de leerkracht: het curatieve groepsgesprek. Met het curatieve groepsgesprek kan de leerkracht bovenstaande situaties met de groep bespreken. Want, met KiVa zijn we er voor elkaar. Hoewel een blauwdruk voor een groepsgesprek niet te geven is - iedere groep en iedere situatie vraagt immers om een eigen aanpak - heeft KiVa een stappenplan, duidelijke tips en richtlijnen voor hoe een delicaat onderwerp met de groep kan worden besproken. 

De steungroepaanpak
Wanneer een leerling ondanks KiVa tóch wordt gepest, dan kan de leerkracht in overleg met de leerling en het KiVa-team besluiten tot het inzetten van de steungroepaanpak. Ook deze werkvorm - die gelijkenissen vertoont met de No Blame aanpak - wordt in de KiVa-handleiding uitgebreid behandeld. Op die manier kunnen KiVa-scholen de steungroepaanpak zelfstandig inzetten.

Bij de steungroepaanpak wordt het stoppen van pesten de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een select groepje leerlingen. Dit groepje wordt zorgvuldig samengesteld en bestaat uit ongeveer 6 tot 8 leerlingen. Het is namelijk belangrijk dat naast de pesters en de assistenten er ook leiders, prosociale kinderen (verdedigers) en neutrale kinderen (buitenstaanders) in het groepje komen.

Het doel van de steungroepaanpak is dat het pesten stopt en de leerling zich weer prettig voelt. Binnen de groep worden duidelijke afspraken gemaakt. Ieder lid van de steungroep wordt als groepslid verantwoordelijk voor het verbeteren van de situatie van het gepeste kind. De steungroep moet gezamenlijk concrete voorstellen bedenken hoe ze er voor kunnen zorgen dan de leerling zich weer prettig gaat voelen op school. Na ongeveer een week wordt er met de gepeste leerling een evaluatiegesprek gevoerd om te achterhalen hoe de leerling zich voelt en te analyseren of de situatie is verbeterd. Vervolgens wordt er ook met de steungroep een evaluatiegesprek gevoerd: zijn alle afspraken nagekomen en is de situatie opgelost? 

De herstelaanpak
Als er leerlingen zijn die ondanks de gemaakte afspraken toch doorgaan met pesten, kan er vanuit KiVa voor die leerlingen een specifieke aanpak ingezet: de herstelaanpak. De herstelaanpak is een laatste stap om het pesten te stoppen en wordt alleen gebruikt in die uitzonderlijke situaties dat de steungroepaanpak niet werkt. De aanpak hoeft (gelukkig) bijna nooit ingezet te worden. Ook voor de inzet van de herstelaanpak biedt KiVa duidelijke richtlijnen.

Kenmerkend voor de herstelaanpak is dat het KiVa-team een deel van de verantwoordelijkheid terugneemt en samen met de pesters een plan van aanpak maakt om het pesten te stoppen. Dit wordt gedaan door het opstellen van een herstelplan. Dit herstelplan wordt ondertekend door de ouders/verzorgers van de leerling en de leerling zelf. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.