De KiVa-monitor

Op KiVa-scholen vullen leerlingen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas.

Groepsleerkrachten krijgen vervolgens een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun groep in elkaar steekt, zodat zij hun handelen daarop kunnen aanpassen. Leerkrachten vinden de groepsrapporten en sociogrammen erg waardevol. 

Verder levert KiVa een rapport op schoolniveau. In dit schoolrapport worden de trends en ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. Dat levert goede informatie op waarmee beleid kan worden ontwikkeld, getoetst en verbeterd. 

 

Leerlingmonitoring: een wettelijke verplichting

Scholen zijn wettelijk verplicht de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren door middel van een gevalideerde leerlingvragenlijst. Met de KiVa-monitor voldoen scholen aan deze wettelijke verplichting. De Onderwijs Inspectie heeft aangegeven zeer enthousiast te zijn over de KiVa-monitor. KiVa werkt dan ook samen met de Inspectie van het Onderwijs en levert het schoolgemiddelde - indien de school daar toestemming voor geeft - aan bij de Inspectie. Scholen hoeven dus niks te doen. Ze worden volledig ontlast en voldoen met de KiVa-monitor aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid te monitoren onder leerlingen. 

In onderstaande video wordt de KiVa-monitor uitgebreid toegelicht.